Palaa kohteeseen Jäsenyys

Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mikkelin Ursa ry ja kotipaikka on Mikkeli.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on levittää tähtitieteen tuntemusta ja edistää alan harrastusta Mikkelin kaupungin ja sen lähikuntien asukkaiden keskuuteen sekä toimia yhdyssiteenä tähtitieteen harrastajien välillä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäseniltoja, esitelmätilaisuuksia ja tähtinäytäntöjä, hankkii yhdistyksen käyttöön tähtitieteellistä kirjallisuutta ja havaintovälineitä sekä tekee yhteistyötä oppilaitosten ja muiden tähtitieteellisten harrastusyhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kantaa sisäänpääsymaksua järjestämistään kokous- ja esitelmätilaisuuksista, tähtinäytännöistä ja muista niihin verrattavista tilaisuuksista. Yhdistys voi harjoittaa alan julkaisutoimintaa sekä järjestää arpajaisia. Yhdistys voi voittoa tavoittelematta välittää tähtitieteellisiä harrastusvälineitä ja kirjallisuutta jäsenilleen. Yhdistys on oikeutettu omistamaan kiinteää tai irtainta omaisuutta, vastaanottamaan lahjoituksia ja omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

3§ Jäsenet

Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitus pitää jäsenluetteloa. Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. Perhejäsenelle ei lähetetä yhdistyksen jäsenlehteä. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistys kerää varsinaisilta jäseniltään jäsenmaksua. Liittymismaksua ei peritä. Varsinaisilta- ja perhe jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäseniltä perittävän kannatusmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ja ei peritä jäsenmaksua.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja kaksi (2) – kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä ja nolla (0) – neljä (4) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhe- ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksun suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 9. päätetään hallituksen varsinaisten ja vapaajäsenten lukumäärä (2-8 varsinaista + 0- 4 varajäsentä)
 10. valitaan hallituksen jäsenet
 11. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.